The Latin Kitchen - Season 1 Episode 7 - Ajillo (Garlic)

How would you rate this episode?

The Latin Kitchen