Bondi Rescue - Season 12, Episode 4

How would you rate this episode?

Bondi Rescue