Killjoys - Season 5, Episode 2 - Blame It On The Rain

How would you rate this episode?

Killjoys