Killjoys - Season 5, Episode 3 - Three Killjoys And A Lady

How would you rate this episode?

Killjoys