Killjoys - Season 5, Episode 4 - Ship Outta Luck

How would you rate this episode?

Killjoys